Volwassenen

Een luisterend oor, een rots in de branding en biddend betrokken. De mensen van het Pastoraal Team (pastor betekent herder) staan klaar voor mensen met (geloofs)vragen en zorgen. De dominee vult dit team aan, evenals de contacten met professionele begeleiding.

Onze gemeente is georganiseerd in kringen. Dat zijn groepen van meestal 10-15 mensen die meestal eens per twee weken samen komen. Elke kring heeft zijn eigen thema’s en werkwijze. Vaak wordt er samen gegeten, met daarna Bijbelstudie, gebed, zang en het delen van ‘lief en leed’. Na twee jaar worden de kringen opnieuw ingedeeld, zodat je weer anderen leert kennen.

In de kringen leren we elkaar goed kennen, zien we naar elkaar om en steunen we elkaar. Daarom is ook ieder gemeentelid verbonden aan een kring. Zo willen we voorkomen dat mensen eenzaam worden of de hulp missen die we met elkaar kunnen bieden.

Overigens zijn ook de kinderen en tieners verbonden aan de kringen. Zij worden ook betrokken bij de kringactiviteiten. De jongvolwassenen hebben de keuze om naar een kring te gaan of naar een studentenvereniging die bij hen aansluit.

De kringen worden ook ingezet om de maaltijden van KomEet mee te helpen voorbereiden

Overzicht met onze gemeentekringen

Dinsdagochtend – Nieuwe Liedboekkring
Op deze kring worden liederen uit het Nieuwe Liedboek gezongen en overdacht, in hun Bijbelse context. Veel seniore gemeenteleden zijn lid van deze kring.

Dinsdag - Bezield en betrokken
Een kring met een artistiek tintje! De kring is gericht op het delen van geloofszaken en omzien naar elkaar.

Dinsdag – Emmaüs
Deze kring eet samen, deelt wat ze bezighoudt, en luistert naar de Bijbel. Bijbelstudie staat op de avonden centraal, en er wordt voor elkaar gebeden.

Dinsdag – Onderweg
Deze kring ziet wandelen met God als metafoor van een leven dichtbij God. Samen oplopen, praten en stil zijn …. Wandelen door het leven met de Bijbel als reisgids in de hand.

Dinsdag – Taart enzo
Deze kring neemt de Bijbelse feesten als leidraad. De kring bestudeert en viert ze samen: denk aan een Sederavond, of het bouwen van een loofhut.

Dinsdag – Vrijheid
God roept ons op om vrij te zijn. Deze kring denkt na over wat vrijheid betekent in ons leven en in de relatie met God. Wat weerhoudt ons ervan om vrij te zijn, en hoe maken we ons de vrijheid eigen in ons leven?

 

Een levend gemeenteleven

Naast de kringen wordt er enorm veel gedaan om een actieve en levende gemeenschap mogelijk te maken.

Er is een Pastoraal Team, waarvan de leden mensen bezoeken die het psychisch of sociaal moeilijk hebben en graag hulp willen. Er is een team (diakonie) dat juist financieel en praktisch mensen probeert te ondersteunen. Daarnaast zijn mensen actief om de samenkomsten vorm te geven en mogelijk te maken. Een commissie Bijzondere Diensten zorgt voor een extra feestelijke invulling van de Doop- en Belijdenisdiensten, Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.

Daarnaast zijn er veel volwassenen betrokken bij goede doelen, die wij als kerk financieel en praktisch ondersteunen. We stimuleren zo gemeenteleden om anderen Gods liefde te tonen.

Woensdag – ALPHA-kring
Handen uit de mouwen! Deze kring organiseert de Alphacursus voor mensen die meer over het Christelijk geloof willen weten.

Woensdag – Leren en Leven in Christus
Deze kring bestudeert de Bijbel, en vertaalt die naar het dagelijks leven. Een Bijbelboek is de leidraad.

Woensdag – Leven in het Koninkrijk
Leven met God als Vader, met elkaar als broers en zussen, midden in de wereld om ons heen. Wat betekent dat? En hoe geven we dat vorm? De kring onderzoekt dat vanuit de Bijbel.

Woensdag – Samen opgroeien
Telkens weer blijkt het zo moeilijk om God echt in alles centraal te stellen. Deze kring heeft de overtuiging dat daar een diepere verbondenheid met elkaar voor nodig is. Vanuit die verbondenheid samen een levend geloof houden, daar komt het op aan.

Donderdag – Bijbelkring Marcus
Een kleine kring met veel diepgang. De nadruk ligt op Bijbelstudie: de boodschap van tekstgedeelten begrijpen, en waar mogelijk het verband met andere Bijbelgedeeltes ontdekken.

Donderdag - Lofprijskring
De Lofprijskring verzorgt de muziek in onze diensten. Muziek speelt daarom vanzelfsprekend een belangrijke rol. Daarnaast komen op de kringavonden allerlei andere onderwerpen aan bod.