ANBI gegevens

Onze gemeente is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Daarmee zijn we verplicht financiële gegevens te publiceren op onze website. Sinds 1 januari 2021 is daar de verplichting bijgekomen om hiervoor een standaardformulier te gebruiken: Standaardformulier publicatieplicht Kerkgenootschappen. Hieronder vind u dezelfde gegevens:

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk te Wageningen
Telefoonnummer: 0317-422687
RSIN: 824169220
Website adres: www.ngk.nl/wageningen
E-mail: scribangkwageningen@hetnet.nl
Adres: Harnjesweg 84
Postcode: 6706 AV
Plaats: Wageningen
Postadres: Opal 7
Postcode: 6708 LW
Plaats: Wageningen

De Nederlands Gereformeerde Kerk in Wageningen (NGK-Wageningen) is een streekgemeente met veel jonge leden. De gemeente heeft een evangelisch – gereformeerd karakter. De basis voor de gemeente is dat we geloven dat Jezus Christus de zoon van God is en zijn leven heeft gegeven om voor ons de relatie met God te herstellen.

De NGK-Wageningen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland. De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van Burgerlijk Wetboek Boek 2 artikel 2 lid 2) is het Akkoord van Kerkelijk Samenleven (kerkorde).

De NGK-Wageningen is een zelfstandig onderdeel van de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland als bedoeld in Burgerlijk Wetboek Boek 2 artikel 2 lid 1, en bezit rechtspersoonlijkheid. De NGK-Wageningen heeft de ANBI-status en is te vinden onder RSIN 824169220.

De kerkorde van de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde (Akkoord voor Kerkelijk Samenleven) is te vinden op de website van de landelijke kerk: www.ngk.nl/aks.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de NGK-Wageningen ligt bij de Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de Kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Aan de Commissie van Beheer is het beheer van de financiële middelen en goederen van de gemeente toevertrouwd, met uitzondering van de diaconale aangelegenheden. De Kerkenraad is eind­verantwoordelijk, wat o.a. tot uitdrukking komt in de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening. De NGK-Wageningen bezit geen gebouwen of grond.

C. Doelstelling/visie.

De Nederlands Gereformeerde Kerken vormen een gereformeerd kerkgenootschap, in 1967 ontstaan door vereniging van kerken die buiten het verband van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn geplaatst. In 1979 namen ze op hun Landelijke Vergadering te Wezep de naam “Nederlands Gereformeerde Kerken” aan.

De Nederlands Gereformeerde Kerken staan in de traditie van de Reformatie: ze aanvaarden de Bijbel als Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord en in de kerkdiensten staat de uitleg en verkondiging van de Bijbel centraal. Jezus Christus en de redding door zijn kruisdood en opstanding vormen het hart van de verkondiging. Tegelijk is er in de meeste Nederlands Gereformeerde Kerken ruimte voor een meer evangelische geloofsbeleving. Naast psalmen en klassieke gezangen hebben ook opwekkingsliederen een ruime plaats en is er groeiende aandacht voor het werk van de Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland kunt u vinden via deze link: https://ngk.nl/kerkverband/landelijk/beleidsplan/

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant gebeurt volgens regels van de Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken:https://ngk.nl/commissies/nga/. De NGK-Wageningen heeft geen medewerkers in loondienst.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen (na declaratie bij de penningmeester) worden vergoed

F. Verslag activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet hij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de Diaconie.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de Commissie van Beheer, het Pastoraal Team, werkgroep Kindernevendiensten, etc.

Een overzicht van de belangrijkste commissies, werkgroepen en hun activiteiten staat op https://wageningen.ngk.nl/.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant en anderen verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en diverse andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. De bestedingen in 2021 en de begroting over 2022 verschillen echter wel van de twee voorgaande jaren doordat de NGK-Wageningen gedurende 2019 en een deel van 2020 geen eigen predikant had. De baten en lasten in de kolommen ‘Werkelijk 2021’ en ‘Begroting 2022’ in het overzicht onder H geven nu weer een beeld dat vergelijkbaar is met de periode voor de predikantsvacature. Wel heeft de Kerkenraad besloten voor intensivering van het jeugdwerk in de gemeente professioneel advies in te winnen. Met name daarvoor zijn in 2022 hogere uitgaven begroot.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Begroting’ inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het huidige jaar. De kolommen ‘Werkelijk’ geven de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen over de afgelopen twee jaren. De baten en lasten zijn voor de Kerk en de Diaconie apart weergegeven. 

Baten en lasten 2020 en 2021, begroting 2022, in euro’s

 

Werkelijk

Werkelijk

Begroting

Baten Kerk

2020

2021

2022

Opbrengst uit bezittingen

Bijdragen door gemeenteleden

126.996

146.595

147.000

Subsidies en overige bijdragen van derden

1.051

1.195

980

Totaal baten Kerk (a)

€ 128.047

€ 147.791

€ 147.980

 

 

 

 

Lasten Kerk

 

 

 

Bestedingen pastoraat, kerkdiensten, catechese en overig gemeentewerk

50.119

97.789

112.082

Bijdragen aan andere organen binnen de landelijke Kerk

11.546

11.181

11.892

Lasten kerkelijke gebouwen (huur en GWE)

25.375

27.971

27.272

Lasten overige eigendommen en inventarissen

2.375

2.268

2.520

Salarissen (koster, organisten e.d.)

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

716

1.145

1.400

Totaal lasten Kerk (b)

€ 90.131

€ 140.353

€ 155.166

 

 

 

 

Resultaat Kerk (a-b)

€ 37.916

€ 7.438

– € 7.186

 

 

 

 

Baten Diaconie

 

 

 

Opbrengst uit bezittingen

Bijdragen door gemeenteleden en derden

43.471

20.106

15.000

Subsidies en overige bijdragen

Totaal baten Diaconie (c)

€ 43.471

€ 20.106

€ 15.000

 

 

 

Lasten Diaconie

 

 

 

Bestedingen hulpverlening plaatselijk

11.338

13.485

16.000

Bestedingen hulpverlening regio/landelijk

Bestedingen hulpverlening wereldwijd

34.036

719

3.500

Bijdragen aan andere organen binnen de Kerk

Salarissen

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

193

181

200

Totaal lasten Diaconie (d)

€ 45.566

€ 14.385

€ 19.700

 

 

 

 

Resultaat Diaconie (c-d)

– € 2.095

€ 5.721  

 – € 4.700

Toelichting

De NGK-Wageningen zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor haar activiteiten. Hiervoor wordt aan de kerkleden elk jaar een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd. Dit zijn de zogenaamde Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB). Omdat vanaf september 2020 weer een fulltime predikant betaald wordt, is de gemeente opgeroepen om de VVB voor de kerk structureel te verhogen. Dit heeft geresulteerd in een verhoging van de bijdragen van gemeenteleden in 2021 met bijna € 20.000 wat we ook in de komende jaren hopen vast te houden. De NGK-Wageningen ontvangt geen subsidie. De overige bijdragen zijn inkomsten uit collecten.

Het overgrote deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan het plaatselijk kerkelijk werk (pastoraat, kerkdiensten, catechese, jeugdwerk en overig gemeentewerk) en aan bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Daarnaast betaalt de NGK-Wageningen huur (inclusief gas, water en elektra) voor het gebouw “Ons Huis” dat de gemeente gebruikt voor het houden van de kerkdiensten en andere samenkomsten. Tijdens de corona lockdowns werden daar diensten met weinig of geen publiek opgenomen en uitgezonden.

Het positieve financiële resultaat voor de Kerk in 2020 en 2021 wordt grotendeels verklaard doordat slechts een deel van het jaar traktement voor de predikant hoefde te worden betaald (in 2020) en door aanzienlijk hogere VVB-inkomsten in 2021. De daardoor opgebouwde reserve dient o.a. om eventuele tekorten over 2022 en de jaren daarna op te vangen, om bepaalde activiteiten uit te breiden (b.v. jeugdwerk) en om noodzakelijke investeringen te kunnen blijven doen.

Eén zondag per maand wordt in de kerkdiensten van de NGK-Wageningen gecollecteerd voor Kerk en Diaconie. Deze collecteopbrengsten zijn in bovenstaande overzichten opgenomen onder “Bijdragen door gemeenteleden”. De overige zondagen wordt gecollecteerd voor een “goed doel” (met een ANBI-status). Deze opbrengsten bedragen jaarlijks zo’n 15.000 tot 20.000 euro en worden 1 op 1 afgedragen aan de betreffende goede doelen. Ze zijn daarom niet in bovenstaande overzichten opgenomen.

Naast inkomsten uit de collecten tijdens de kerkdiensten, heeft de Diaconie inkomsten uit giften van hoofdzakelijk de eigen gemeenteleden. De Diaconie ondersteunt daarmee o.a. financieel kwetsbare gemeenteleden die met onverwachte tijdelijke financiële uitgaven te maken hebben. Ook kent de NGK-Wageningen een aantal zogenaamde ‘verre velders’. Dat zijn gemeenteleden die in het buitenland werken aan ontwikkelingsprojecten. Deze projecten kunnen ook een beroep doen op de Diaconie van de NGK-Wageningen. De aanzienlijk lagere “omzet” van de Diaconie in 2021 t.o.v. voorgaande jaren wordt verklaard doordat de financiële hulp aan enkele van deze ontwikkelingsprojecten is afgebouwd.