Registreer  |  Login

ANBI gegevens NGK-Wageningen

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk te Wageningen
Telefoonnummer: 0317-422687
RSIN: 821789788 (groepsbeschikking)
Website adres: www.ngk.nl/wageningen
E-mail: scribangkwageningen@hetnet.nl
Adres: Opal 7
Postcode: 6708 LW
Plaats: Wageningen
Postadres: Opal 7
Postcode: 6708 LW
Plaats: Wageningen

 

De Nederlands Gereformeerde Kerk in Wageningen (NGK-Wageningen) is een streekgemeente met veel jonge leden. De gemeente heeft een evangelisch – gereformeerd karakter. De basis voor de gemeente is dat we geloven dat Jezus Christus de zoon van God is en zijn leven heeft gegeven om voor ons de relatie met God te herstellen.

De NGK-Wageningen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland. De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van Burgerlijk Wetboek Boek 2 artikel 2 lid 2) is het Akkoord van Kerkelijk Samenleven (kerkorde).

De NGK-Wageningen is een zelfstandig onderdeel van de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland als bedoeld in Burgerlijk Wetboek Boek 2 artikel 2 lid 1, en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: www.ngk.nl/aks .

De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen onder RSIN nr. 82.17.89.788. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de NGK-Wageningen.

B – Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de NGK-Wageningen ligt bij de Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de Kerkenraad 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Aan de Commissie van Beheer is het beheer van de financiële middelen en goederen van de gemeente toevertrouwd, met uitzondering van de diaconale aangelegenheden. De Kerkenraad is eind­verantwoordelijk, wat o.a. tot uitdrukking komt in de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening. De NGK-Wageningen bezit geen gebouwen of grond.

C – Doelstelling/visie.

De Nederlands Gereformeerde Kerken vormen een gereformeerd kerkgenootschap, in 1967 ontstaan door vereniging van kerken die buiten het verband van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn geplaatst. In 1979 namen ze op hun Landelijke Vergadering te Wezep de naam Nederlands Gereformeerde Kerken aan.

De Nederlands Gereformeerde Kerken staan in de traditie van de Reformatie: ze aanvaarden de Bijbel als Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord en in de kerkdiensten staat de uitleg en verkondiging van de Bijbel centraal. Jezus Christus en de redding door zijn kruisdood en opstanding vormen het hart van de verkondiging. Tegelijk is er in de meeste Nederlands Gereformeerde Kerken ruimte voor een meer evangelische geloofsbeleving. Naast psalmen en klassieke gezangen hebben ook opwekkingsliederen een ruime plaats en is er groeiende aandacht voor het werk van de Heilige Geest.

D – Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland kunt u vinden via deze link: www.ngk.nl/beleidsplan

E – Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant is volgens regels van de Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken: www.ngk.nl/nga. De NGK-Wageningen heeft geen medewerkers in loondienst.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen (na declaratie bij de penningmeester) worden vergoed.

F – Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de Diaconie.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de Commissie van Beheer, het Pastoraal Team, etc.

Een overzicht van de belangrijkste commissies, werkgroepen en hun activiteiten treft u aan op: https://wageningen.ngk.nl/.

G – Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H – Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom “Begroting” inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het huidige jaar. De kolommen “Werkelijk” geven de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen over de afgelopen twee jaren.

 

Baten en lasten 2015 en 2016, begroting 2017  
  Werkelijk Werkelijk Begroting
Baten kerk 2015 2016 2017
Opbrengst uit bezittingen  –  –
Bijdragen door gemeenteleden  119.240  118.427 123.000
Subsidies en overige bijdragen van derden 3.483  2.677 2.700
Totaal baten (a) € 122.723 € 121.104 € 125.700
       
Lasten kerk      
Bestedingen pastoraat, kerkdiensten, catechese en overig gemeentewerk  85.783           87.898           97.025
Bijdragen aan andere organen binnen de landelijke kerk  9.190           10.111             9.894
Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen)  22.626           21.237           22.855
Lasten overige eigendommen en inventarissen  1.469                 988             1.767
Salarissen (koster, organisten e.d.)  –                      –                      –
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  880                 504              1.275
Totaal lasten (b) € 119.948 € 120.737 € 132.816
       
Resultaat kerk (totaal a-b) € 2.775 € 367 -€ 7.116
       
Baten diaconie      
Opbrengst uit bezittingen
Bijdragen door gemeenteleden en derden 30.148 56.143 48.000
Subsidies en overige bijdragen
Totaal baten (c) € 30.148 € 56.143 € 48.000
       
Lasten diaconie      
Bestedingen hulpverlening plaatselijk 11.402 11.794 12.000
Bestedingen hulpverlening regio/landelijk 3.050 2.610 3.000
Bestedingen hulpverlening wereldwijd 16.304 32.074 40.000
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
Salarisen
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 262 1172 300
Totaal lasten (d) € 31.018 € 47.650 € 56.300
       
Resultaat diaconie (totaal c-d) -€ 870 € 8.493 -€ 7.300

 

Toelichting

De NGK-Wageningen zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor haar activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd voor het werk van de NGK-Wageningen. Dit zijn de zogenaamde Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB). De NGK-Wageningen ontvangt geen subsidie.

Het overgrote deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan het plaatselijk kerkelijk werk (pastoraat, kerkdiensten, catechese en overig gemeentewerk) en aan bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan huur (inclusief gas, water en elektra) van het gebouw Ons Huis dat we gebruiken voor het houden van de kerkdiensten en andere samenkomsten.

Eén zondag per maand wordt in onze kerkdiensten gecollecteerd voor kerk en diaconie. Deze collecteopbrengsten zijn in bovenstaande overzichten opgenomen onder “Bijdragen door gemeenteleden”. De overige zondagen wordt gecollecteerd voor een “goed doel” (met een ANBI-status). Deze opbrengsten worden 1 op 1 afgedragen aan de betreffende goede doelen en zijn daarom niet in bovenstaande overzichten opgenomen.

Naast inkomsten uit de collecten tijdens de kerkdiensten, heeft de diaconie inkomsten uit giften van, hoofdzakelijk, de eigen gemeenteleden. De diaconie ondersteunt daarmee o.a. financieel kwetsbare gemeenteleden die met onverwachte tijdelijke financiële uitgaven te maken hebben. Daarnaast heeft onze gemeente ook een relatief groot aantal zogenaamde ‘verre velders’. Dat zijn gemeenteleden die in het buitenland werken aan ontwikkelingsprojecten. Deze projecten doen ook vaak een beroep op de diaconie van de NGK-Wageningen.