ANBI gegevens

Onze gemeente is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Daarmee zijn we verplicht financiële gegevens te publiceren op onze website. Sinds 1 januari 2021 is daar de verplichting bijgekomen om hiervoor een standaardformulier te gebruiken: Standaardformulier publicatieplicht Kerkgenootschappen. Hieronder vind u dezelfde gegevens:

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk te Wageningen
Telefoonnummer: 0317-422687
RSIN: 824169220
Website adres: www.ngk.nl/wageningen
E-mail: scribangkwageningen@hetnet.nl
Adres: Harnjesweg 84
Postcode: 6706 AV
Plaats: Wageningen
Postadres: Opal 7
Postcode: 6708 LW
Plaats: Wageningen

De Nederlands Gereformeerde Kerk in Wageningen (NGK-Wageningen) is een streekgemeente met veel jonge leden. De gemeente heeft een evangelisch – gereformeerd karakter. De basis voor de gemeente is dat we geloven dat Jezus Christus de zoon van God is en zijn leven heeft gegeven om voor ons de relatie met God te herstellen.

De NGK-Wageningen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland. De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van Burgerlijk Wetboek Boek 2 artikel 2 lid 2) is het Akkoord van Kerkelijk Samenleven (kerkorde).

De NGK-Wageningen is een zelfstandig onderdeel van de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland als bedoeld in Burgerlijk Wetboek Boek 2 artikel 2 lid 1, en bezit rechtspersoonlijkheid. De NGK-Wageningen heeft de ANBI-status en is te vinden onder RSIN 824169220.

De kerkorde van de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde (Akkoord voor Kerkelijk Samenleven) is te vinden op de website van de landelijke kerk: www.ngk.nl/aks.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de NGK-Wageningen ligt bij de Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de Kerkenraad 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Aan de Commissie van Beheer is het beheer van de financiële middelen en goederen van de gemeente toevertrouwd, met uitzondering van de diaconale aangelegenheden. De Kerkenraad is eind­verantwoordelijk, wat o.a. tot uitdrukking komt in de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening. De NGK-Wageningen bezit geen gebouwen of grond.

C. Doelstelling/visie.

De Nederlands Gereformeerde Kerken vormen een gereformeerd kerkgenootschap, in 1967 ontstaan door vereniging van kerken die buiten het verband van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn geplaatst. In 1979 namen ze op hun Landelijke Vergadering te Wezep de naam “Nederlands Gereformeerde Kerken” aan.

De Nederlands Gereformeerde Kerken staan in de traditie van de Reformatie: ze aanvaarden de Bijbel als Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord en in de kerkdiensten staat de uitleg en verkondiging van de Bijbel centraal. Jezus Christus en de redding door zijn kruisdood en opstanding vormen het hart van de verkondiging. Tegelijk is er in de meeste Nederlands Gereformeerde Kerken ruimte voor een meer evangelische geloofsbeleving. Naast psalmen en klassieke gezangen hebben ook opwekkingsliederen een ruime plaats en is er groeiende aandacht voor het werk van de Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland kunt u vinden via deze link: https://ngk.nl/kerkverband/landelijk/beleidsplan/

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant gebeurt volgens regels van de Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken:https://ngk.nl/commissies/nga/. De NGK-Wageningen heeft geen medewerkers in loondienst.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen (na declaratie bij de penningmeester) worden vergoed

F. Verslag activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet hij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de Diaconie.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de Commissie van Beheer, het Pastoraal Team, werkgroep Kindernevendiensten, etc.

Een overzicht van de belangrijkste commissies, werkgroepen en hun activiteiten staat op https://wageningen.ngk.nl/.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant en anderen verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en diverse andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. Het overzicht van de bestedingen in 2020 en de begroting over 2021 zien er echter wel anders uit dan in de voorgaande jaren doordat de NGK-Wageningen gedurende 2019 en een deel van 2020 geen eigen predikant had. In de kolommen ‘Werkelijk 2020’ en ‘Begroting 2021’ in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Begroting’ inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het huidige jaar. De kolommen ‘Werkelijk’ geven de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen over de afgelopen twee jaren. De baten en lasten zijn voor de Kerk en de Diaconie apart weergegeven.

Baten en lasten 2019 en 2020, begroting 2021, in euro’s
Werkelijk Werkelijk Begroting
Baten Kerk 2019 2020 2021
Opbrengst uit bezittingen
Bijdragen door gemeenteleden 118.732 126.996 130.000
Subsidies en overige bijdragen van derden 1.762 1.051 1.010
Totaal baten Kerk (a) € 120.494 € 128.047 € 131.010
Lasten Kerk
Bestedingen pastoraat, kerkdiensten, catechese en overig gemeentewerk 13.927 50.119 102.680
Bijdragen aan andere organen binnen de landelijke Kerk 11.970 11.546 11.181
Lasten kerkelijke gebouwen (huur en GWE) 22.488 25.375 25.195
Lasten overige eigendommen en inventarissen 2.104 2.375 2.670
Salarissen (koster, organisten e.d.)
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 2.067 716 1.180
Totaal lasten Kerk (b) € 52.556 € 90.131 € 142.906
Resultaat Kerk (totaal a-b) € 67.938 € 37.916 – € 11.896
Baten Diaconie
Opbrengst uit bezittingen
Bijdragen door gemeenteleden en derden 76.310 43.471 12.750
Subsidies en overige bijdragen
Totaal baten Diaconie (c) € 76.310 € 43.471 € 12.750
Lasten Diaconie
Bestedingen hulpverlening plaatselijk 15.065 11.338 12.000
Bestedingen hulpverlening regio/landelijk
Bestedingen hulpverlening wereldwijd 68.277 34.036 500
Bijdragen aan andere organen binnen de Kerk
Salarissen
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 754 193 250
Totaal lasten Diaconie (d) € 84.096 € 45.566 € 12.750
Resultaat Diaconie (totaal c-d) – € 7.786 – € 2.095  € 0


Toelichting

De NGK-Wageningen zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor haar activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd voor het werk van de NGK-Wageningen. Dit zijn de zogenaamde Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB). De NGK-Wageningen ontvangt geen subsidie.

Het overgrote deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan het plaatselijk kerkelijk werk (pastoraat, kerkdiensten, catechese, jeugdwerk en overig gemeentewerk) en aan bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Daarnaast betaalt de NGK-Wageningen huur (inclusief gas, water en elektra) voor het gebouw “Ons Huis” dat de gemeente gebruikt voor het houden van de kerkdiensten en andere samenkomsten. Momenteel worden daar vanwege de Covid-19 crisis alleen diensten zonder publiek opgenomen en uitgezonden.

Het positieve financiële resultaat voor de kerk in 2019 en 2020 wordt geheel verklaard doordat de NGK-Wageningen in 2019 geen, en in 2020 slechts een deel van het jaar, traktement (en bijbehorende kosten) voor de eigen predikant hoefde te betalen. De daardoor opgebouwde reserve dient o.a. om te verwachten tekorten over 2021 en de jaren daarna op te vangen en om noodzakelijke investeringen te doen, bijvoorbeeld voor het online uitzenden van kerkdiensten.

Eén zondag per maand wordt in de kerkdiensten van de NGK-Wageningen gecollecteerd voor Kerk en Diaconie. Deze collecteopbrengsten zijn in bovenstaande overzichten opgenomen onder “Bijdragen door gemeenteleden”. De overige zondagen wordt gecollecteerd voor een “goed doel” (met een ANBI-status). Deze opbrengsten bedragen jaarlijks zo’n € 15.000 en worden 1 op 1 afgedragen aan de betreffende goede doelen en zijn daarom niet in bovenstaande overzichten opgenomen.

Naast inkomsten uit de collecten tijdens de kerkdiensten, heeft de Diaconie inkomsten uit giften van hoofdzakelijk de eigen gemeenteleden. De Diaconie ondersteunt daarmee o.a. financieel kwetsbare gemeenteleden die met onverwachte tijdelijke financiële uitgaven te maken hebben. Daarnaast heeft de NGK-Wageningen ook een relatief groot aantal zogenaamde ‘verre velders’. Dat zijn gemeenteleden die in het buitenland werken aan ontwikkelingsprojecten. Deze projecten kunnen ook een beroep doen op de Diaconie van de NGK-Wageningen. De aanzienlijk lagere “omzet” van de Diaconie in 2020 (en naar verwachting in 2021) t.o.v. 2019 wordt verklaard door het afbouwen van financiële hulp aan enkele van deze ontwikkelingsprojecten.