Diensten vanaf 3 oktober weer in Ons Huis

24 september 2021

Geliefde broers, zussen en belangstellenden,

We hebben ons als kerkenraad, in overleg met de commissie van beheer en andere betrokkenen, gebogen over de locatie en invulling van de diensten vanaf het moment dat de 1,5 meter afstand als regel komt te vervallen.

Vanaf zondag 3 oktober worden onze kerkdiensten weer gehouden in Ons Huis. Aanvang van de dienst is dan 10.00 uur ’s ochtends. We laten de 1,5 meter regel los en zullen niet gaan controleren op de beschikbaarheid van een Coronapas.
Voor gemeenteleden die de 1,5 meter willen handhaven is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Dit zijn 15 plaatsen op het balkon en 5 plaatsen onder het balkon bij de deur. Op deze plekken staan stoelen 1,5 meter uit elkaar en is extra ventilatie beschikbaar. Verder blijft de dienst ook live thuis te volgen.

U hoeft zich niet meer in te schrijven voor de diensten. Hierop gelden twee uitzonderingen:

 • Wilt u een plaats op 1,5 meter, dan kunt u zich hiervoor inschrijven. Dit werkt op dezelfde manier als u afgelopen weken gewend was.
 • Gasten in de dienst, die niet lid zijn van onze gemeente, vragen we hun naam en e-mailadres op een formulier bij de ingang achter te laten zodat we met hen kunnen communiceren in het geval er onverhoeds toch een besmetting wordt gemeld.

We vragen van u als bezoeker van de dienst het volgende:

 • Blijf thuis bij klachten of twijfel over klachten. En heb je klachten, laat je testen.
 • Test je na het bezoeken van de dienst positief op Covid-19? Meld dit dan bij de scriba. Dan kunnen we de gemeente informeren over het feit dat een besmetting is gemeld en kan iedereen zich laten testen of een periode van quarantaine inlassen.
 • We adviseren bezoekers voor de dienst een zelftest af te nemen. Mocht u dit wel willen, maar is de aanschaf van zelftesten een probleem, meldt u dit dan bij diaconiengkwageningen@gmail.com. Dan lossen we dit samen op.
 • We handhaven de flesjes met desinfectiemiddel bij de ingang. We willen u vragen hiervan gebruik te maken. Baat het niet dan schaadt het niet en het stimuleert de bewustwording van het feit dat Covid-19 nog steeds een aandachtspunt vormt.
 • Schud geen handen en knuffel elkaar niet. Ook de hand tussen OvD en predikant laten we vooralsnog achterwege.

We weten dat ook het koffiedrinken na de dienst wordt gemist. We hebben echter besloten om nu eerst de diensten weer in Ons Huis te houden en na enkele zondagen te beoordelen of het koffiedrinken ook weer kan worden opgestart. We nemen de weg terug naar normaal samen en stap voor stap. Tot zover de praktische informatie. We hopen u vanaf 2 oktober weer in Ons Huis te ontmoeten. Mocht u meer willen weten over onze overwegingen bij dit besluit, dan vindt u die hieronder.

Namens de kerkenraad,
Jaap Huibers

Ter informatie: onze overwegingen
We hebben verschillende scenario’s onderzocht waarbij we ook hebben gekeken naar de adviezen die hierover landelijk zijn verstrekt door onder andere het Steunpunt KerkenWerk en het CIO. Bovenstaand scenario ligt in lijn met deze adviezen. Onze belangrijkste argumenten zijn:

 • We streven naar een permanente oplossing. Op enige manier handhaven van de 1,5 meter voor de gehele gemeente kan alleen als we besluiten nog lange tijd in de VEG te blijven, dat willen we niet als het niet strikt noodzakelijk is.
 • De keuze om te werken met een Corona-toegangspas vinden we niet passen bij een gemeente van Jezus Christus, die open en gastvrij moet zijn waar mogelijk. Daar kiezen we om die reden dan ook niet voor.
 • Wat ons vertrouwen geeft in onze keuze is de wetenschap dat in onze burgerlijke (en naar wij vermoeden ook onze kerkelijke) gemeente de vaccinatiegraad hoog is.
 • Voor degenen die zich, om welke reden dan ook, (nog) niet veilig voelen bij het loslaten van de 1,5 meter in de diensten is er in Ons Huis beperkt ruimte om hierin een alternatief te bieden.
 • Daarnaast behouden we de ervaring en inzet die we afgelopen maanden hebben opgedaan met het digitaal uitzenden van de diensten, zodat digitaal meeleven ook tot de mogelijkheden blijft behoren.
 • Consequentie van het hoogwaardig digitaal uitzenden van de diensten en de voorbereidingen die hiervoor elke zondag getroffen moeten worden, is wel dat de diensten voortaan starten om 10.00 uur.

0 reacties