Elkaar helpen financieel en praktisch

De belangrijkste opdracht in de Bijbel is het omzien naar en helpen van de ander. Als Christenen zetten wij ons in tegen armoede, onrecht en ongelijkheid.

“Maar de Heer heeft jullie al verteld wat Hij van jullie verlangt. Hij heeft al bekend gemaakt wat goed is. Hij vraagt alleen dit: Wees eerlijk, rechtvaardig en trouw. En denk niet alleen aan jezelf, maar leef dicht bij God. ” Bijbeltekst: Micha 6  vers 8  (Bijbel in gewone taal)

Hulp als het tegenzit

Wij helpen mensen die het moeilijk hebben. Dat kan zijn als zij met schulden te maken hebben of hun baan zijn kwijtgeraakt. Of door ziekte of andere omstandigheden niet veel meer kunnen of hebben.

Dat geldt voor gemeenteleden, maar ook voor andere mensen, in de directe omgeving en ook elders in de wereld waar nood, onrecht of armoede is.

Namens de gemeente zijn er gemeenteleden met als taak om hiermee bezig te zijn: de Diakonie (diakonos betekent helper). Zij gaan langs bij de mensen die in de problemen zijn geraakt. Ze leven mee, denken mee en kijken wat voor hulp nodig is. Samen wordt dan een plan gemaakt om in deze situatie zo goed mogelijk hulp te organiseren. Ook kennen zij de organisaties die professionele hulp kunnen bieden.

De Diakonie is ook betrokken bij onze ‘verrevelders’. Dat zijn gemeenteleden die in het buitenland (zoals Afrika, Zuid-Amerika) wonen en daar werken aan het verbeteren van de leefomstandigheden van de inwoners daar. Wij ondersteunen hun projecten vaak financieel en leven en bidden mee met de verrevelders en de lokale bevolking.

Projecten en goede doelen

Hieronder ziet u een overzicht met goede doelen die we vanuit de gemeente ondersteunen.

KomEet
KomEet biedt elke maandag in de even weken een 3-gangendiner aan voor één euro. Speciaal bedoeld voor mensen die krap bij kas zitten en/of graag samen eten in plaats van alleen en die een luisterend oor kunnen gebruiken. De maaltijden beginnen om 18.30 uur, vanaf 17.30 uur is er koffie/thee. KomEet wordt georganiseerd samen met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en met ABC Evangeliegemeente Salem.
Christ Mission Ashram
Christ Mission Ashram: Afgelopen jaren is onze predikant in India geweest om de predikantenopleiding in India te ondersteunen. De organisatie die hem ontving in India heet Christ Mission Ashram. Deze organisatie willen wij ondersteunen. Voor informatie over de reis die Karel gemaakt heeft zie zijn blog: http://karelsmout.blogspot.nl/
Stichting Present
Stichting Present Wageningen wil een brug slaan tussen groepen mensen die bereid zijn hun talenten in te zetten voor een ander en mensen die bij deze hulp gebaat zijn. Dit kan d.m.v. klus-, schoonmaak-, verhuis- of sociale projecten. Op de brug die Present slaat vinden prachtige ontmoetingen plaats. We hopen zo te bouwen aan een samenleving waarin het vanzelfsprekend is dat mensen naar elkaar omzien.
VluchtelingenWerk Nederland
VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Vanuit onze gemeente is Marije Struijk bij VluchtingenWerk Nederland betrokken.
CAMA zending
CAMA Zending gelooft dat elke persoon de kans moet hebben om Jezus te leren kennen. De grootste nood, armoede, onrecht en vervolging is dat niet iedereen deze kans krijgt. CAMA Zending helpt mensen uit die nood door onder elk volk lokale gemeenten te stichten. Deze gemeenten maken Christus bekend aan hun volksgenoten. Uit onze gemeente is Johan Velema verbonden met en uitgezonden door CAMA.
East Kids Club
De East Kids Club Zomerdagen worden georganiseerd door verschillende kerken in Wageningen: NGK, GKV, Salem, Vinyard en de Baptisten. De East Kids Club is bedoeld voor tieners en kids. Tijdens de zomerdagen staan relatie, ontmoeting, aandacht en ‘dienstbaar zijn’ centraal. Het doel van de zomerdagen is om de kloof tussen kerken en wijk Oost kleiner te maken.
Dorcas
Dorcas zet zich in om de opdracht van Jezus Christus te vervullen: zorgen voor de armen en verdrukten (Mattheüs 25: 31-46). Dorcas doet dit door hen in staat te stellen hun positie in de samenleving te versterken en hun zelfredzaamheid te vergroten en door het bieden van sociale zorg en het verlenen van hulp in noodsituaties. Dorcas steunt al dertig jaar de allerarmsten ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging via hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa en Afrika.
Stichting Badeloch Fonds
Stichting Badeloch Fonds: Veel jongeren in ontwikkelingslanden krijgen nauwelijks enige opleiding omdat hun familie dat niet kan betalen. Al meer dan 30 jaar sponsort het Badeloch Fonds jaarlijks zo’n 20-30 talentvolle maar kansarme jongeren (b.v.k. meisjes) in landen als Bangladesh, Tsjaad en de Dominicaanse Republiek die na de basisschool door willen leren. Contact­personen ter plaatse geven begeleiding en zorgen dat het geld alleen aan onderwijs besteed wordt. Het Badeloch Fonds is volledig afhankelijk van giften en vrijwilligers. Onze gemeenteleden Johan en Heleen Velema (mede-oprichter en secretariaat) en Egbert Kanis (voorzitter) zetten zich al jarenlang in voor dit Fonds.
Gevangenenzorg Nederland
Gevangenenzorg Nederland is een christelijke vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-patiënten en hun familieleden. Het werk van de organisatie wordt gekenmerkt door de kernwaarden: barmhartige gerechtigheid, respect, vrijwilligheid en competentie. Een organisatie die gelooft in herstel en die gevangenen en hun familieleden wil begeleiden naar een hoopvolle toekomst. Onze predikant, Karel Smouter, is betrokken bij deze organisatie.
Inloopcentrum Markt 17
Inloopcentrum Markt 17 is een ontmoetingsplek voor iedereen in het centrum van Wageningen. Gezelligheid, een luisterend oor, en om 18:00 uur een lekkere maaltijd (voor slechts € 5,00). Dit initiatief wordt gerund door vrijwilligers uit alle Wageningse kerken.
Vluchtelingenorganisatie Mai Mi Bath
Mai Mi Bath is Thais voor “geen vergunning” of “zonder papieren”. De stichting Mai Mi Bath heeft tot doel vluchtelingen in Nederland te helpen. Het gaat om hulp bij het aanvragen van een verblijfsvergunning of het regelen van een onderdak, kleding, toegang tot gezondheidszorg etc. Mai Mi Bath komt dus op voor mensen die in Nederland niet zonder meer geholpen worden en gevlucht zijn uit eigen land. Leo Kleijn is de drijvende kracht achter deze stichting en spant zich in voor deze kwetsbare groep.
Vakantiegeld-delen
Vakantiegeld-delen: mensen staan een deel van hun vakantiegeld af voor mensen die het minder hebben; Initiatief van de rooms-katholieke kerk in Wageningen.
Youth for Christ
Youth for Christ: Ons gemeentelid Carlo Steenbergen is werkzaam bij Youth for Christ in Nederland. Ook is Harald Aalbers part-time werkzaam voor YfC Oost Europa. Het doel van zijn werk is de uitbreiding en verhoging van de kwaliteit van het werk van YfC onder kansarme kinderen in de regio te faciliteren. Ze ontwikkelen training (online), materialen en rapportage- en monitoringsystemen voor dagcentra die door kerken in de regio gerund worden.
Alpha Nederland
Alpha Nederland: Bij Alpha krijgt iedereen de mogelijkheid om in circa tien bijeenkomsten en een weekend op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. Meer dan 24 miljoen mensen wereldwijd hebben Alpha gedaan. In Nederland waren dat er ruim 265.000. Ook vanuit onze gemeente wordt een Alpha cursus gegeven.
Bijbelvereniging
Bijbelvereniging (voorheen De Nederlandse Gideons) is een Internationale vereniging van christenen, die werkt in ongeveer 200 landen in de wereld. Het doel van de Bijbelvereniging is om de Here Jezus Christus bekend te maken en mensen voor Hem te winnen. Dit doen zij door het plaatsen van Bijbels in hotels en vakantieverblijven en het geven van zakbijbels (NT + Psalmen) aan studenten en scholieren, militairen, verplegenden en gevangenen. Alle giften voor de Bijbelvereniging worden voor 100 % voor bijbels gebruikt. Overige kosten worden door de leden zelf gedragen. Een belangrijke tekst voor het werk is Jesaja 55:11…”het woord uit Mijn mond keert niet vruchteloos naar Mij terug, niet zonder eerst te doen wat Ik wil en te volbrengen wat Ik gebied”. Clara en Reijer Jochemsen zijn bij het werk van de Bijbelvereniging betrokken.
Compassion-Nederland
Compassion-Nederland helpt kinderen in armoede, ze proberen de cirkel van armoede te doorbreken. Hulpfondsen nemen de obstakels weg die de gezondheid van de kinderen en de kans zich te ontwikkelen belemmeren. Dit zijn o.a. de volgende fondsen: medisch, noodhulp, extra onderwijs, basisvoorzieningen, malariapreventie, bijbels en een kerstfonds. Vanuit NGKWageningen zijn Marja Oosterloo en Nynke de Jong betrokken bij Compassion.
IFES
IFES zet zich in voor een drietal Christelijke studentenverenigingen in Wageningen. Studentenwerker Sjoerd van der Wielen biedt pastorale zorg en onderneemt missionaire activiteiten.
Terre des Hommes
Terre des Hommes draagt bij aan vermindering van uitbuiting van kinderen in ontwikkelingslanden. Ze wil voorkomen dat kinderen worden uitgebuit, haalt kinderen uit uitbuitingssituaties en zorgt dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Onderwijs speelt hier een belangrijke rol in. Terre des Hommes steunt in vier werelddelen ruim 220 projecten in zeventien landen die worden bedacht, opgezet en uitgevoerd door lokale projectpartners. De projecten sluiten dus nauw aan bij de problemen van de lokale bevolking. Meijke Booij is betrokken bij Terre des Hommes.
Stichting Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk
De Stichting Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk (NGJ) verzorgt de uitgave van brochures, organiseert kadercursussen en geeft voorlichting en advies over de inrichting van het jeugdwerk in de Ned. Geref. kerken. De Stichting krijgt per NGK lid een hoofdelijke omslag, maar kan zonder aanvullende giften weinig doen.
L'Abri
L’Abri (Frans voor ‘schuilplaats’) is een plek waar christenen en niet-christenen naar antwoorden kunnen zoeken op hun persoonlijke vragen over geloof en leven. In ‘Huize Kortenhoeve’ in Eck en Wiel kan men een week(end) tot maand(en) verblijven voor studie of gesprek. In het centrum van l’Abri in Utrecht zijn wekelijks lezingen, discussies en/of films.
ZOA-vluchtelingenzorg
ZOA-Vluchtelingenzorg is een christelijke organisatie die hulp verleent aan vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers van rampen. Deze hulp strekt zich uit van acute noodhulp zoals voedselverstrekking, medische zorg en het uitdelen van tenten en dekens tot en met rehabilitatie- en re-integratieprojecten. Gemeenteleden Timmo en Natasja Gaasbeek zijn via ZOA actief in Soedan.
War Trauma Foundation
War Trauma Foundation helpt al jarenlang mensen die zijn getroffen door een humanitaire crisis, een gewapend conflict of de nasleep van traumatische situaties. Door middel van onder andere geestelijke of psychosociale ondersteuning wil de War Trauma Foundation lokale gemeenschappen herstellen en mensen een beter leven bezorgen. Dat wordt gedaan samen met een groot aantal partners, lokaal en internationaal. Jan-Gerrit van Norel is werkzaam geweest voor deze stichting.
Schuldhulpmaatje
Schuldhulpmaatje ondersteunt mensen die het overzicht en de greep op hun inkomsten en uitgaven kwijt zijn of dreigen te verliezen. ISOFA-Wageningen is netwerkpartner van de landelijke stichting Schuldhulpmaatje en is in oprichting. Om de administratie weer op orde te brengen zet ISOFA gecertificeerde vrijwilligers in als Persoonlijke Budget Begeleiders die een tijd met de hulpvrager oplopen. Deze PBB-ers kunnen ook ondersteunen tijdens een proces van schuldsanering. De kerken in Wageningen ondersteunen dit project. Vanuit de NGK-Wageningen is Gerrit van Vliet bestuurslid en Harry Folkers schuldhulpmaatje binnen ISOFA.
Edukans
Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan goed onderwijs voor kinderen en jongeren. Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen, werkt aan je zelfvertrouwen en ontdekt je talenten. Wat je op school leert, is voor altijd. Wereldwijd gaan 260 miljoen kinderen niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans helpt leerkrachten en pabo’s met betere kwaliteit van lesgeven. En helpt jongeren aan een baan door goed vakonderwijs. Edukans is ook bekend door Actie Schoenmaatjes, opgezet door ons gemeentelid Kees de Jong. Momenteel is hij als director international cooperation verantwoordelijk voor het buitenlandwerk en het opzetten van veldkantoren in Afrika.